מהו מדד המחירים לצרכן ומדוע הוא רלוונטי בעולם ההשקעות?

מדד המחירים לצרכן עוקב אחר השתנות מחיר סל המוצרים לאורך השנים, אך מדוע הוא משתנה חשוב מאוד גם בעולם ההשקעות?

90673330_640437336752668_4155558593216643072_n.png

מדד המחירים לצרכן הוא מדד העוקב אחר סל מוצרי יסוד שהרכבו נקבע על-ידי הלשכות המרכזיות לסטטיסטיקה בכל מדינה. באנגלית נקרא המדד - Consumer Price Index (או בקיצור: CPI). המדד עוקב אחרי שנוי מחיר סל המוצרים לאורך השנים. כלומר, במילים אחרות, מדד המחירים לצרכן הוא מדד ליוקר המחיה במשק. כשהמדד עולה, סימן שרמת המחירים במשק עלתה, ולהיפך. עליות מדד המחירים לצרכן באופן רב שנתי הן כ-2% לשנה.

הצמדה למדד היא פעולה שבה מבוצעת התאמת ערכים למדד המחירים לצרכן. למשל, הצמדת קרן הלוואה למדד, משמעה שקרן ההלוואה תשתנה כתלות בשינויים במדד. במונחים ריאליים, כלומר במונחי כוח קנייה, הקרן תשמור על ערכה לאורך כל תקופת ההלוואה. אך במונחים נומינליים, כלומר מספריים, הקרן תשתנה - תעלה או תרד - עם שינויי מדד המחירים לצרכן.

לכן, למדד ישנה חשיבות רבה על משקיעים. השקעות שאינן צמודות למדד מושפעות, ריאלית, משינויים במדד. למשל, השקעה שהניבה תשואה של 6% לשנה נומינלית, הניבה למעשה רק 4% לשנה ריאלית, אם באותה שנה עלה המדד 2%. לכן, בהשקעות שאינן צמודות למדד, בפרט בהשקעות לטווחים ארוכים - למעלה מ-5 שנים - יש להתחשב, לעניין תשואת הנטו, גם במדד המחירים לצרכן.
דוגמה נוספת למצב זה היא השקעה לטווח ארוך במדד מניות בשוק ההון, המניב, לכאורה, תשואה רב שנתית של 6%-8% (כתלות בהרכב המניות הספציפי). ריאלית, התיק מניב תשואה של 4%-6% בלבד.


בדקו את הפרויקטים הזמינים כעת להשקעה בפלטפורמה
האזינו ל-Investcast, הפודקאסט של Rentpo העוסק בהשקעות, נדל"ן, כלכלה, יזמות